tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
  41. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา หรือ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  : 1679460915.pdf
  : 22-03-2023
  212
  42. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ
  : 1679299866.pdf
  : 20-03-2023
  166
  43. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1677213141.pdf
  : 24-02-2023
  247
  44. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งโภชนากร และนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
  : 1677213094.pdf
  : 24-02-2023
  212
  45. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรรม
  : 1677213019.pdf
  : 24-02-2023
  106
  46. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
  : 1675648752.pdf
  : 06-02-2023
  114
  47. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
  : 1675069071.pdf
  : 30-01-2023
  109
  48. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
  : 1672977261.pdf
  : 06-01-2023
  225
  49. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
  : 1670388926.pdf
  : 07-12-2022
  122
  50. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
  : 1669802231.pdf
  : 30-11-2022
  83
  51. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
  : 1668499508.pdf
  : 15-11-2022
  135
  52. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและนักเทคนิคการแพทย์
  : 1664269079.pdf
  : 27-09-2022
  171
  53. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และนักเทคนิคการแพทย์
  : 1663830893.pdf
  : 22-09-2022
  148
  54. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  : 1661405138.pdf
  : 25-08-2022
  167
  55. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
  : 1660534098.pdf
  : 15-08-2022
  248
  56. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  : 1657273543.rar
  : 08-07-2022
  247
  57. ประกาศรับสมัครงบุคลากรปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานนวดแผนไทย 3 อัตรา
  : 1656492791.jpg
  : 29-06-2022
  184
  58. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ
  : 1635476231.pdf
  : 29-10-2021
  444
  59. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา
  : 1635393724.pdf
  : 28-10-2021
  386
  60. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ
  : 1635237999.pdf
  : 26-10-2021
  284