tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
  101. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  : 191129154416.pdf
  : 28-11-2019
  647
  102. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่่องบัญชีรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  : 191128104000.pdf
  : 27-11-2019
  318
  103. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
  : นวก คอมพิวเตอร์.pdf
  : 20-11-2019
  298
  104. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการครรเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : พนง ช่วยเหลือคนไข้.pdf
  : 20-11-2019
  316
  105. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนง ช่วยเหลือคนไข้.pdf
  : 17-11-2019
  296
  106. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  : รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พรก นวก คอมพิวเตอร์.pdf
  : 17-11-2019
  336
  107. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  : ประกาศขึ้นบัญชี พกส พยาบาลวิชาชีพ.pdf
  : 29-10-2019
  375
  108. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  : ประกาศขึ้นบัญชี พกส เจ้าพนักงานธุรการ.pdf
  : 24-10-2019
  363
  109. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  : พกส.pdf
  : 24-10-2019
  333
  110. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  : ประกาศขึ้นบัญชี พรก นักวิเคราะห์.pdf
  : 24-10-2019
  362
  111. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : ประกาศรับสมัคร พนง ช่วยเหลือคนไข้.pdf
  : 24-10-2019
  381
  112. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2
  : 191018162443.pdf
  : 17-10-2019
  414
  113. ประกาศกรมการแพทย์เรื่องผู้มีสิทธิ์์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  : 191017144247.pdf
  : 16-10-2019
  379
  114. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถ และกำหนดวันเวลาสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  : ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์.pdf
  : 14-10-2019
  489
  115. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  : รับสมัคร พรก นวก คอมพิวเตอร์.pdf
  : 09-10-2019
  381
  116. ประกาศรับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานนวดแผนไทย 2 อัตรา
  : รับสมัครนวดแผนไทย.pdf
  : 03-10-2019
  300
  117. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  : 190930164500.pdf
  : 29-09-2019
  357
  118. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัี่วไป
  : 190925161035.pdf
  : 24-09-2019
  522
  119. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  : 190925161214.pdf
  : 24-09-2019
  455
  120. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  : 190913170026.pdf
  : 12-09-2019
  392