tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
  101. รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  : ปก รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จพ เครื่องคอม.pdf
  : 22-03-2020
  420
  102. ประกาศกรมการแพทย์เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักจัดการงานท่ั่วไป
  : 200319142754.pdf
  : 18-03-2020
  448
  103. ประการศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  : 200316150926.pdf
  : 15-03-2020
  458
  104. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  : รับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป.pdf
  : 25-02-2020
  525
  105. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  : ประกาศรับสมัคร จพ เครื่องคอมพิวเตอร์ .pdf
  : 17-02-2020
  390
  106. ประกาศกรมการแพทย์เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  : 200129170704.pdf
  : 28-01-2020
  382
  107. รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  : 200124155903.pdf
  : 23-01-2020
  376
  108. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  : รับสมัคร นวก คอม.pdf
  : 05-01-2020
  376
  109. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  : ประกาศขึ้นบัญชี นักจัดการงานทั่วไป 26-12-62.pdf
  : 25-12-2019
  404
  110. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป))
  : 191220171802.pdf
  : 19-12-2019
  447
  111. รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  : ประกาศรายชื่อผุ็มีสิทธิสอบนักจัดการงานทั่วไป.pdf
  : 16-12-2019
  489
  112. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  : 191129154416.pdf
  : 28-11-2019
  675
  113. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่่องบัญชีรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  : 191128104000.pdf
  : 27-11-2019
  348
  114. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
  : นวก คอมพิวเตอร์.pdf
  : 20-11-2019
  329
  115. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการครรเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : พนง ช่วยเหลือคนไข้.pdf
  : 20-11-2019
  348
  116. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนง ช่วยเหลือคนไข้.pdf
  : 17-11-2019
  326
  117. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  : รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พรก นวก คอมพิวเตอร์.pdf
  : 17-11-2019
  369
  118. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  : ประกาศขึ้นบัญชี พกส พยาบาลวิชาชีพ.pdf
  : 29-10-2019
  406
  119. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  : ประกาศขึ้นบัญชี พกส เจ้าพนักงานธุรการ.pdf
  : 24-10-2019
  388
  120. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  : พกส.pdf
  : 24-10-2019
  360